:: FPM :: Consultant Feasibility Study

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เค้าอบรม
The Financial Analyst 14

บริษัทตกลงเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินให้กับท่านในเรื่อง
ของการลงทุน การกู้เงิน
การบริการการเงิน ระบบบัญชี/
ภาษีอากร การปรับโครงสร้างหนี้
และการระดมทุน จนถึง 31/10/47

ขอรายละเอียด
หลักสูตรเพิ่มเติม ที่โทร.

0-2920-5988-9,
0-1424-8587, 0-9500-8803

หลักสูตรอบรม 60 ชั่วโมง
"อาชีพที่ปรึกษา"
ADVISOR BUSINESS

หลักการและเหตุผล

          วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในครั้งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจที่มี ความเป็นสากลมากขึ้น

           ความเป็นสากลมีความหมายถึงการใช้หลักวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การภาษีอากร และกฎหมายเข้ามามีส่วนในการจัดการธุรกิจให้เกิดความเป็นระบบและดูน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขององค์กร ผู้ถือหุ้น และฝ่ายบริหารด้วยกันเอง อีกทั้งความเป็นสากลยังสร้างให้กิจการเกิดมูลค่าหุ้นที่สูงสุดอีกด้วย

          ความเป็นระบบอย่างเป็นสากล ที่ต้องใช้หลักวิชาต่างๆ ตามที่อ้างถึงนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการยังเผชิญกับข้อจำกัดมากมาย ด้วยเหตุว่าผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ต่อหลักวิชาต่างๆ ในเชิงลึก ทำให้ไม่สามารถที่จะ หยิบยกเอาวิชาความรู้ไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที หรือนำไปใช้เพื่อการวางแผนต่อ วิธีการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ลักสูตร อาชีพที่ปรึกษา (ADVISOR BUSINESS) จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจเปิดกิจการที่ปรึกษาในนามนิติบุคคลหรือผู้ที่สนใจจะเป็นที่ปรึกษาอิสระ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักวิชา อันมีลักษณะของวิชา 4 วิชาที่ถูกควบรวม (MIXED ACADEMY) เข้าด้วยกันได้แก่ วิชาการเงิน กฎหมาย บัญชี และภาษีอากร ซึ่ง 4 วิชาที่ผสมกลมกลืนกันนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งต่อการบริหารและ จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างให้กิจการประสบความสำเร็จสูงสุดได้

          การประสบความสำเร็จสูงสุดนี้มีความหมายถึงการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

          ผู้ที่เข้าอบรมในโครงการนี้ทุกท่านจะบรรลุวัตถุประสงค์ของอาชีพที่ปรึกษาที่ไม่มีสอนในตำราและในหลักสูตรใดๆ


ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้กับ FPM CONSULTANT

 1. FPM CONSULTANT ก่อตั้งในปี 2538 โดยดำเนินกิจการที่ปรึกษามาตลอดระยะเวลา 9 ปี งานที่ปรึกษาของบริษัทครอบคลุมงานการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ การปรับปรุงงบการเงินและการบริหารภาษี การขอสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ การระดมทุน และการเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 2. FPM CONSULTANT สร้างสรรค์ผลงานตำราทางการเงิน และการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการนำเสนอกรณีศึกษาของคนไทยทั้งหมด เป็นผลงานตำราออกมามากกว่า 80 รายการ ตลอดระยะเวลา 9 ปี
 3. ทีมงาน FPM CONSULTANT ได้รับเชิญให้ไปบรรยายหัวข้อทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยภาครัฐหลายแห่ง หลักสูตรที่ปรึกษาแผนธุรกิจ หลักสูตรการบริหารธุรกิจรองให้ประสบความสำเร็จ ฯลฯ (รายชื่อองค์กรที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ)
 4. สรุปความว่า FPM CONSULTANT หาเลี้ยงชีพชอบกับงานที่ปรึกษามาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้เราจึงมีเรื่องที่จะสอนท่านเยอะมาก

รายละเอียดของหลักสูตร
อาชีพที่ปรึกษา ADVISOR BUSINESS
หัวข้อ
วัน / เวลาอบรม
9.00-16.00 น.
 • ทฤษฎีทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ
 • กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน
 • กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินในโลกธุรกิจ
SAT 29/5/47
SAT 5/6/47
(12 ชั่วโมง)
 • หลักปฏิบัติในการตั้งกิจการบริษัท
 • การบริหารและจัดการธุรกิจตามหลักกฎหมาย
 • วิธีแก้ปัญหาและเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่จัดการธุรกิจผิดพลาด
SUN 6/6/47
(6 ชั่วโมง)
 • ความเข้าใจธุรกิจและการสร้างงบการเงินให้กับกิจการ
SAT 12/6/47
(6 ชั่วโมง)
 • การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงิน (วิเคราะห์ ratio analysis)
SAT 19/6/47
(6 ชั่วโมง)
 • การปรับปรุงงบการเงินด้วยหลักภาษีอากร
 • การบริหารภาษีอากรในกิจการบริษัท
SUN 20/6/47
(6 ชั่วโมง)
 • เทคนิคและวิธีการขอสินเชื่อโครงการ
 • เทคนิคและวิธีการปรับโครงสร้างหนี้
 • เทคนิคและวิธีการทางกฎหมายในกรณีลูกหนี้เป็น NPLs (ข้อกฎหมายที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องรู้)
SAT 26/6/47
(6 ชั่วโมง)
 • เทคนิคและวิธีการระดมทุน และกำหนดมูลค่าหุ้น
 • เทคนิคและวิธีการเขียนแผนธุรกิจเพื่อการค้า
 • WORK SHOP การเขียนแผนธุรกิจ
 • ประเภทของงานที่ปรึกษา การกำหนดราคาค่าบริการงานที่ปรึกษา พร้อมตัวอย่างสัญญาที่ปรึกษาครบทุกแบบ
 • เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานที่ปรึกษาให้สำเร็จ
 • กลยุทธ์การสร้างตลาดงานที่ปรึกษา
SUN 27/6/47
(6 ชั่วโมง)
 • ระบบบัญชีและภาษีอากรของกิจการที่ปรึกษา
 • การลงทุนในกิจการที่ปรึกษาแบบไม่ต้องใช้เงิน (ใช้ทรัพย์สินและ/หรือแรงงาน แลกหุ้นสามัญ)
SAT 10/7/47
(6 ชั่วโมง)
 • เกมส์การปฏิบัติงานที่ปรึกษา
SUN 11/7/47
(6 ชั่วโมง)
 • การสอบประมวลความรู้
(ทำเป็นการบ้าน)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

 1. บริษัทตกลงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจในเรื่องที่ท่านสนใจ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานที่ปรึกษาให้กับลูกค้าของท่าน
 2. บริษัทตกลงให้คำปรึกษาต่อวิธีการสร้างกิจการที่ปรึกษาจนถึง 31 ตุลาคม 2547
 3. ผู้เข้าอบรมที่สนใจเขียนหนังสือ POCKET BOOKS เพื่อสนับสนุนกิจการที่ปรึกษาของตนเอง บริษัทยินดีรับพิจารณาข้อเขียนและลงทุน และ/หรือลงทุนร่วมกับท่าน โดยตกลงแบ่งผลประโยชน์ตามกติกาที่เป็นสากล
 4. ผู้เข้าอบรมที่ประสงค์จะเขียนบทความลงในหนังสือลุยธุรกิจรายเดือนของบริษัท สามารถส่งบทความเข้าพิมพ์ได้ โดยบริษัทจะพิจารณาบทความของท่านเป็นอันดับต้น (มีค่าตอบแทนให้)

ค่าสมัคร 19,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับเอกสารประกอบการอบรม / ตำรา / ซอฟต์แวร์การจัดทำ Cash Flow และตัดสินใจลงทุน / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / คำปรึกษา / สิทธิพิเศษ

การผ่อนชำระค่าอบรม
เลือกการชำระค่าอบรมได้ 2 งวด โดยชำระเป็นเช็คล่วงหน้า สั่งจ่าย บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด 2 ฉบับ ดังนี้

 1. ชำระร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน ณ. วันที่สมัครเข้าอบรม หรือไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
 2. ชำระอีกร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน วันที่ 20 มิถุนายน 2547 (รายละเอียดการชำระเงินดูได้จากใบสมัคร)

ทีมวิทยากร

ตำแหน่ง / ประสบการณ์

คุณสมเกียรติ คีลาวัฒน์ - ประธานโครงการหลักสูตร / กรรมการบริหารบริษัทเอกชนหลายแห่ง / อาจารย์พิเศษโครงการ MBA ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / อาจารย์พิเศษโครงการ MBA มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / อดีตผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยภัทร

คุณชาย กิตติคุณาภรณ์ - ผู้จัดการโครงการหลักสูตร / กรรมการผู้จัดการ FPM CONSULTANT / อาจารย์พิเศษ โครงการ MBA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง / อาจารย์พิเศษโครงการ NEC มหาวิทยาลัยบูรพา / อาจารย์พิเศษโครงการที่ปรึกษาแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / อาจารย์พิเศษโครงการ MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / วิทยากรพิเศษอบรมภาคปฏิบัติการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารกสิกรไทย / วิทยากรพิเศษการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / อดีตกรรมการบริหารหลักสูตร The Financial Analyst คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ผลงานตำราทางการเงิน 80 รายการ ใน SE - ED

คุณอุทัย อัศวารักษ์ - ที่ปรึกษาอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว / อดีต Consultant, Ferrier Hodgson Ltd., ทีมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ TPI และ TPI Polene ฯลฯ / อดีต Vice President Investment Banking Department, SCF Finance & Securitics PLC. ที่ปรึกษาบริษัทจดทะเบียนใน SET, การออกหุ้นกู้, ตราสารระยะสั้น, การลงทุนในพอร์ตหุ้น และตราสารหนี้ / ผลงานตำราทางการเงินใน SE - ED

คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์ - กรรมการผู้จัดการ MSG CONSULTANT รับผิดชอบงานที่ปรึกษาทางการเงิน บัญชี และภาษีอากร / วิทยากรในโครงการ The Financial Analyst รุ่นก่อนๆ / ผลงานตำราทางการเงินใน SE - ED
(ทีมวิทยากรอาจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นสำคัญ)