เรื่องที่ 923 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง ความหมายของ พิการ และ ทุพพลภาพ


               คำถาม
               ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่า “พิการ” และ “ทุพพลภาพ” ตามความหมายของกฎหมายแล้ว
สองคำนี้มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ เคยสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานประกันสังคม) แต่ยังไม่ได้รับความกระจ่าง จึงขอให้ช่วยอธิบายความหมายให้ผมด้วยครับ

               ตอบคำถาม
               ตามที่ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับคำว่า “พิการ” และคำว่า “ทุพพลภาพ” ตามความหมายของกฎหมายว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร นั้น
               ที่ปรึกษากฎหมายขอเรียนว่า  ถ้อยคำในบทบัญญัติของกฎหมายไทย ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆหรือกฎหมายลำดับรองในบางลักษณะ เช่น พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา  ถ้อยคำใดที่กฎหมายต้องการให้มีความหมายเฉพาะหรือเป็นที่เข้าใจกันในทางกฎหมายแล้ว  จะมีการกำหนดความหมายในลักษณะที่เป็นบทนิยามไว้ในกฎหมายนั้นๆ   แต่คำว่า
“พิการ”หรือ”ทุพพลภาพ” ที่ท่านได้สอบถามมานั้น เมื่อพิจารณาจากคำถามของท่านแล้วพอคาดหมายได้ว่าท่านคงต้องการทราบความหมายของคำดังกล่าวในทางกฎมายแรงงานและประกันสังคม  ที่ปรึกษาได้ทำการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานแล้วไม่พบว่ามีการให้ความหมายของคำดังกล่าวในลักษณะที่กำหนดเป็นบทนิยามไว้ใกฎหมาย  แต่ปรากฏคำทั้งสองนี้อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน เช่น ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม หรือ กฎหมายเงินทดแทน โดยมีการใช้คำทั้งสองในลักษณะรวมกันไป เช่น พิการหรือทุพพลภาพ
               การที่ไม่มีการกำหนดบทนิยามของคำใดเป็นการเฉพาะในกฎหมาย แสดงว่าคำที่ใช้ในกฎหมายนั้นมีความหมายในลักษณะทั่วไป  การสืบค้นความหมายของถ้อยคำจึงมักอ้างอิงจากพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  แม้การใช้ถ้อยคำทั้งสองจะมีลักษณะในการใช้รวมกันไป  แต่เมื่อพิจารณาถึงความหมายแล้ว  จะเห็นว่าไม่ได้มีความหมายเหมือนกันเสียทีเดียว  คำว่า “พิการ” หมายถึง เสียอวัยวะ
เช่น แขนขา หรือเสียไปจากสภาพเดิม  ส่วนคำว่า “ทุพพลภาพ”  หมายถึง  ขาดกำลังที่จะประกอบการงาน
               ดังนั้น  เมื่อคำทั้งสองไม่ได้มีการกำหนดความหมายในทางกฎหมายเป็นการเฉพาะ  จึงถือว่ามีความหมายในลักษณะทั่วไปตามที่กล่าวมาข้างต้น

คมสัน   พิทยาภา  (ทนายความ)
www.fpmconsultant.com
e-mail : komsan@fpmconsultant.com

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :