เรื่องที่ 388 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง เรื่องลึกๆ ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (In tellectual property)

                ผมขอนำท่านมารู้จักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้นอีกสักหน่อย เพราะมีการทำละเมิดสิทธิของผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานกันค่อนข้างมาก ทั้งที่รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเค้ามีเจ้าของแต่ก็ยังทำละเมิดกันโดยบางทียังไม่รู้ว่าโทษของการทำละเมิดสิทธินั้นเป็นอย่างไร  ผู้ต้องหาบางคนที่ผมเจอที่ศาลบอกผมว่า  “ถ้ารู้ว่าต้องติดคุกอย่างนี้ผมไม่ทำหรอก” (รู้เมื่อสายไปแล้วน้อง)
                แต่ผมเชื่อว่าผู้ทำผิดไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรที่ง่ายและมีรายได้ดีมากกว่าการกระทำแบบนี้ จึงเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นที่เค้าใช้สติปัญญาและความสามารถและความอดทน กว่าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาแต่ละอย่างแต่ละชิ้นได้ต้องเสียทั้งเวลา...หมดทั้งเงินทอง ถ้าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ความรับรองและคุ้มครองแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานนั้นแล้วละก็ อาจทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานนั้นเกิดความท้อแท้ และหมดกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ชาติต่อไปอีก 
นับว่าเป็นภัยร้ายแรงทางเศรษฐกิจอีกด้วย  ผมจึงอยากให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้เรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและบทกำหนดโทษ...บางทีเมื่อเข้าใจกฎหมาย เข้าใจเจ้าของผลงานผู้สร้างสรรค์งานแล้ว จะได้ระมัดระวังกันบ้างไม่ไปทำละเมิดสิทธิของผู้อื่น...จนทำให้ขึ้นโรงขึ้นศาล...อย่างทุกวันนี้
                กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
                ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิที่เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากความคิดของมนุษย์ พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การที่ผู้สร้างสรรค์ทำผลงานเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้ว กฎหมายเห็นความสำคัญของงานนั้นจึงเข้าไปให้ความคุ้มครอง โดยให้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดสิทธินั้นมิได้ กล่าวคือผู้สร้างสรรค์ทำผลงานจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยจึงจะได้รับความคุ้มครอง เช่น เครื่องหมายการค้ากฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองเมื่อมีการจดทะเบียนก็ต้องดำเนินการจดทะเบียนก่อน  ลิขสิทธิ์เป็นเรื่องระบบที่ไม่มีแบบพิธีไม่ต้องจดทะเบียนกฎหมายให้ความคุ้มครองทันทีที่สร้างงานเสร็จ หรือเรื่องสิทธิบัตรต้องมีการตรวจสอบก่อนจึงจะรับจดทะเบียน เมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้วผู้สร้างสรรค์ทำผลงานจึงจะได้รับความคุ้มครองผลงานนั้นๆ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
               เหตุที่กฎหมาย เข้ามาคุ้มครองก็เพราะกฎหมายประสงค์ที่จะให้ผู้สร้างสรรค์งานเกิดแรงจูงใจที่จะคิดสร้างสรรค์งานประเภทต่างๆ หรือมีกำลังใจในการที่จะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สร้างสรรค์และสังคมต่อไป ผู้ใดจะล่วงละเมิดสิทธินั้นมิได้... ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด      
               กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีอยู่ด้วยกัน  3  ฉบับคือ
               1. กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) 
               2. กฎหมายสิทธิบัตร ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2542)
               3. กฎหมายลิขสิทธิ์  ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537
                กฏหมายทั้งสามฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจแตกต่างกันไปอีกมาก ผมจะทำหน้าที่รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้ความรู้แก่ท่านผู้อ่านในคราวต่อๆ ไป แต่จะทำอย่างไรที่จะให้ท่านผู้อ่านไม่เครียดกับภาษากฎหมายเป็นเรื่องที่ผมต้องปรับปรุงการเขียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย...เพื่อท่านผู้อ่านของผมจะได้อ่านเรื่องสนุกๆในทุกๆสัปดาห์สลับกันไปกับเรื่องอื่นๆ ครับ...วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ…


ชินโรจน์  ศรัณย์สมบัติ (ทนายความ)
http:// www.fpmconsultant.com
E-mail: chinarot@fpmconsultant.com

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :