เรื่องที่ 1747 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง ราดอุจจาระถูกร่างกายผู้อื่น…เป็นการใช้กำลังทำร้าย


               ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 บัญญัติว่า “ ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ”
               การพิจารณาว่าได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือไม่ ต้องพิจารณาจากอาวุธที่ใช้ และพฤติการณ์แห่งการกระทำพร้อมทั้งบาดแผลของผู้เสียหายด้วย 
               ส่วนการใช้กำลังทำร้ายนั้น ไม่ได้จำกัดวิธี แต่ต้องกระทำโดยเจตนา 
               ตัวอย่าง
               ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การที่จำเลยราดอุจจาระถูกร่างกายผู้เสียหาย ตั้งแต่ศรีษะลงมาตามตัว เปื้อนเนื้อตัวเสื้อผ้าผู้เสียหาย ถือเป็นการใช้กำลังทำร้าย แต่ผู้เสียหายไม่ถึงกับได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จำเลยจึงมีความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 (เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 1416 – 7/2479)

ปลายมีนา   บัววัฒน์ (ทนายความ)
www.fpmconsultant.com
e-mail : sumrej@fpmconsultant.com

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :