เรื่องที่ 1616 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (2)


               สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ  คราวที่แล้วกล่าวถึง  “การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล”  ไปแล้ว  สำหรับวันนี้มาดู  “ผลเมื่อศาลสั่งรับคำร้องขอ”  มาติดตามกันต่อเลยครับ 
               ผลเมื่อศาลสั่งรับคำร้องขอ
               1. ห้ามฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้  (ถ้ามีอยู่ก่อนต้องงดการพิจารณาคดีนั้นไว้)
               2. ห้ามนายทะเบียนสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้และห้ามมิให้นิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น
               3. ห้ามธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กรมการประกันภัย  หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  90/4 (6) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้  หรือสั่งให้ลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ
               4. ห้ามฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้  หรือเสนอให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด  ห้ามฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย  (ถ้ามีอยู่ก่อนต้องงดการพิจารณาไว้)  เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
               5. ห้ามเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้
               6. ห้ามเจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ
               7. ห้ามเจ้าหนี้ซึ่งบังคับชำระหนี้ได้เองตามกฎหมาย  ยึด  หรือขายทรัพย์สินของลูกหนี้
               8. ห้ามผู้ให้เช่าซื้อ  ผู้ขาย  ผู้ให้เช่า  ติดตามเอาคืนทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินกิจการของลูกหนี้  หรือฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าว  และหนี้ซึ่งเกิดจากสัญญาดังกล่าว  เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะสั่งเป็นอย่างอื่นหรือหลังจากศาลอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ  แล้วมีการผิดนัดสองคราวติดต่อกัน  หรือกระทำผิดสัญญาในข้อสำคัญ
               9. ห้ามลูกหนี้จำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน  นอกจากที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้  เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น  
               10. คำสั่งชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด อายัด ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ของลูกหนี้หรือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวให้ศาลที่รับคำร้องขอ  สั่งให้ระงับผลบังคับไว้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
               11. ห้ามผู้ประกอบการสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  งดให้บริการแก่ลูกหนี้  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ  หรือหลังจากวันที่ศาลสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้วไม่ชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสองคราวติดต่อกัน
               แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้หรือบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิดังกล่าวข้างต้น  อาจยื่นคำร้องต่อศาลที่รับคำร้องขอเพื่อให้มีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อจำกัดสิทธิของตนหรือให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าหนี้ประกันได้
               นอกจากนี้การออกคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  นายทะเบียนนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้  การทำนิติกรรมหรือการชำระหนี้ใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ ข้อ 1-11  การนั้นให้เป็นโมฆะ  (กระทำภายหลังศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอแล้ว)
               เมื่อศาลพิจารณาคำร้องขอดังกล่าวแล้ว  อาจจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
               1. ยกคำร้องขอ
               2. มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
               3. มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผน
               กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการโดยมิได้มีคำสั่งตั้งผู้ทำแผน (ติดตามต่อฉบับหน้า)  
               สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน
              
               “ควรเทน้ำในแก้วออกบ้าง เพราะรอบๆตัวเรา มีหลายสิ่งพร้อมที่จะเติมเต็มให้อยู่เสมอ”

อนิรุทธ์   พิริยศักดิ์มนตรี (ทนายความ)
www.fpmconsultant.com
e-mail : sumrej@fpmconsultant.com                      

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :