เรื่องที่ 1301 ทนายสอนน้อง ...เรื่อง ไม่มีรายได้จะเสียภาษี? และเป็นหนี้จะถูกฟ้องล้มละลาย?


               สมชายจะจัดตั้งบริษัท โดยจดทะเบียนที่ทุน 1,000,000 บาท แต่ใส่เงินสดเพียง 10,000 บาท ที่เหลือเป็นแผนธุรกิจ 990,000 บาท ซึ่งจากการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดปรากฏว่า ในปีแรกบริษัทจะไม่มีรายได้เข้ามาเลย สมชายจึงเกิดคำถามว่า บริษัทของสมชายจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ? ซึ่งประเด็นนี้สมชายได้พยายามสอบถามผู้รู้จากแหล่งต่างๆ จนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องว่า ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ (รายได้หักค่าใช้จ่าย) ถ้าบริษัทไม่มีรายได้ในรอบระยะบัญชี บริษัทก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
               แต่ถ้าหากบริษัทต้องเสียภาษีก็มีหลักเกณฑ์การคำนวณ ดังนี้
               1) เกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลมี 2 ประเภท ดังนี้ 
                   2.1) บริษัทจดทะเบียนทุนไม่เกิน 5,000,000 บาท 
                          2.1.1) จำนวนกำไรสุทธิ 1-150,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี
                          2.1.2) จำนวนกำไรสุทธิ 150,001-1,000,000 บาท ร้อยละสิบห้าของกำไรสุทธิ 
                          2.1.3)  จำนวนกำไรสุทธิ 1,000,001-3,00,000 บาท ร้อยละยี่สิบห้าของกำไรสุทธิ 
                   2.2) กรณีบริษัทจดทะเบียนทุนเกินกว่า 5,000,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ไม่ได้รับยกเว้นภาษี) 
               แม้บริษัทไม่มีรายได้ บริษัทก็ยังต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) ต่อสรรพากรตามกำหนดเวลาด้วย และถ้าบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 (ภาษีซื้อ ภาษีขาย) กรณีมีการหัก ณ ที่จ่าย ก็ต้องยื่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.3 แล้วแต่กรณี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่องค์กรรัฐ ไม่มี
               มีอีกประเด็นหนึ่งที่สมชายคิดทีไรก็ขนหัวลุกทุกที ว่ากรณีที่บริษัทจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยใช้แผนธุรกิจ 990,000 หากบริษัทเกิดกรณีพิพาทกับบุคคลภายนอก ศาลตัดสินให้บริษัทชดใช้เป็นเงินสด 100,000 บาท  แต่บริษัทไม่มีเงินสดตามจำนวนดังกล่าว บริษัทจะถูกศาลสั่งให้ล้มละลายหรือไม่ และกรรมการของบริษัทต้องร่วมรับผิดหรือไม่ สมชายก็ได้คำตอบดังใจนึก และหายเครียดไปในบัดดล ดังคำตอบนี้
               เจ้าหนี้จะฟ้องให้ล้มละลายจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายล้มละลายคือ ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และหนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือเป็นหนี้ในอนาคต  
               ดังนั้น กรณีบริษัทมีหนี้จำนวน 100,000 บาท ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะถูกฟ้องล้มละลาย แต่ถ้าจำนวนหนี้ถึงสองล้านบาทแล้ว ก็ต้องพิจารณาเรื่องลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีเหตุหลายอย่างประกอบกัน รวมทั้งมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินด้วย 
               กรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนั้น ศาลจะสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ก่อน โดยก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ลูกหนี้สามารถยื่นคำขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้  ถ้าแผนประนอมหนี้ที่ลูกหนี้เสนอนั้นเจ้าหนี้ยอมรับแผน ลูกหนี้ก็จะยังไม่ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย เพื่อให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามแผนก่อน 
               กรรมการของบริษัท ถ้าหากไม่ได้ทำผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนฯ ก็ไม่ต้องรับผิดต่อบริษัท และหากบริษัทถูกฟ้องล้มละลาย กรรมการของบริษัทจะไม่ถูกฟ้องล้มละลายตามบริษัทเหมือนเช่นกรณีของห้างหุ้นส่วน กรรมการจะรับผิดร่วมกับบริษัทก็ต่อเมื่อกรรมการได้ถือหุ้นของบริษัท และยังชำระค่าหุ้นไม่ครบก็จะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น

จงรักษ์  พรมศิริเดช (ทนายความ)
www.fpmconsultant.com
e-mail : sumrej@fpmconsultant.com

อีเมล์ผู้ส่ง
อีเมล์เพื่อน
ข้อความ :